• Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon
  • Trung tâm Yoga saigon

Upcoming event

TH12 10 2022

Day : 10 & 11th December 2022
Time: 09:30 - 12:00 | 14:30 - 17:00

TH12 16 2022

Học các ngày: 16/12/2022 - 22/12/2022
Sáng 8g30 - 11g30
Chiều 13g30 - 16g30

TH02 18 2023

Phần 1: Từ 18/02 - 05/03/2023 (nghỉ 02 ngày 25 và 26 tháng 02)
Phần 2: Từ 01/04- 16/04/2023 (nghỉ 02 ngày 8 và 9 tháng 04)

Passed event

TH11 03 2022

Từ Thứ Năm ngày 3/11 đến Chủ Nhật ngày 06/11/2022 (tổng cộng 04 ngày)

TH10 13 2022

Học các ngày: 13/10/2022 - 16/10/2022
Sáng: 8g30 - 11g30
Chiều: 13g30 - 16g30

TH09 24 2022

Phần 1: Từ 24/09 - 09/10/2022 (nghỉ 02 ngày 1 và 2 tháng 10)
Phần 2: Từ 12/11- 27/11/2022(nghỉ 02 ngày 19 và 20 tháng 11)

TH08 27 2022

Phần 1: Từ 27/08 - 11/09/2022 (nghỉ ngày 3 và 4/09)
Phần 2: Sẽ học trực tiếp

TH07 21 2022

Học các ngày: 21/07/2022 - 24/07/2022
Sáng: 8g30 - 11g30
Chiều: 13g30 - 16g30

TH07 14 2022

Từ Thứ Năm ngày 14/07 đến Chủ Nhật ngày 17/07/2022 (tổng cộng 04 ngày)
Sáng 8g30 - 11g30.

Chiều 13g30 - 16g30.

TH06 11 2022

Phần 1: Từ 11/06 - 26/06/2022 (nghỉ 02 ngày 18 và 19)
Phần 2: Từ 30/07- 14/08/2022(nghỉ 02 ngày 06 và 07/08)

TH05 26 2022
TH04 20 2022

Từ 20/04/2022 đến 26/04/2022

TH04 02 2022

Phần 1: Từ 02/04 - 17/04/2022 (nghỉ 02 ngày 09 và 10/04)
Phần 2: Từ 07/05- 22/05/2022(nghỉ 02 ngày 14 và 15/05)

TH03 24 2022
TH03 17 2022
TH01 08 2022

Phần 1: Từ 08/1 - 23/1/2022 (nghỉ 02 ngày 15 và 16/01)
Phần 2: Từ 26/2- 13/3/2022(nghỉ 02 ngày 05 và 06/02)

TH12 27 2021

Từ 27/12 - 30/12/2021
Tổng cộng 4 ngày.

TH11 25 2021

Từ 25/11 đến 28/11/2021 (tổng cộng 04 ngày)

TH11 13 2021

Từ 13/11/2021 đến ngày 22/11. Tổng Cộng 10 buổi.

TH10 16 2021

Phần 1: Từ 16/10 - 31/10/2021 (nghỉ 23 ngày 23 và 24/10)
Phần 2: Sẽ học trực tiếp, theo dõi mục sự kiện của facebook Shriyoga và website www.shriyoga.vn

TH09 25 2021

Khai Giảng: 5g30 thứ Bảy ngày 25/09.
Từ 25/9- 4/10/2021, tổng cộng 10 buổi.