• Trung tâm Yoga saigon
 • Trung tâm Yoga saigon

Video

 • 01. Kỹ thuật thực hiện tư thế chiếc ghế - Utkatasana
 • 02. Hướng dẫn kỹ thuật tư thế Chiến Binh Thứ Nhất - Warrior 1
 • 03. Kỹ thuật tư thế Tam Giác- Triangle pose
 • 04. Tư thế Tam Giác Đảo - Revolving Triangle
 • 05. Tư Thế Chiến Binh thứ 2 - Warrior 2
 • Kỹ thuật thực hiện tư thế chiếc ghế - Utkatasana

 • Hướng dẫn kỹ thuật tư thế Chiến Binh Thứ Nhất - Warrior 1

 • Kỹ thuật tư thế Tam Giác- Triangle pose

 • Tư thế Tam Giác Đảo - Revolving Triangle

 • Tư Thế Chiến Binh thứ 2 - Warrior 2