Hội Thảo

Hội thảo và những sự kiện đặc biệt thường xuyên được tổ chức để giúp bạn đào sâu thêm việc thực hành yoga và nâng cao hành trình sức khỏe toàn diện của bạn.

Vào Facebook của chúng tôi để biết thêm những thông tin về hội thảo và sự kiện và sắp diễn ra: